fbpx

 

Informacja o cookies na stronie internetowej:

W ramach naszych witryn internetowych, w celu dostosowania naszych usług i produktów do indywidualnych wymagań Użytkownika, przechowujemy oraz uzyskujemy dostęp do informacji („cookies”) znajdującej się na urządzeniu Użytkownika. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies Użytkownik może określić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. przeglądarce internetowej.

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej, działającą pod adresem internetowym http://pracowniakreska.pl  , (dalej „Serwis”), której właścicielem jest Krzysztof Janiszewski Pracownia Twórcza KRESKA , NIP: 5732708936 z siedzibą w Bielsku Białej przy ul Piastowskiej 7/4.

Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) "Serwis", informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

"Serwis" zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do "Serwisu" pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika

Podstawą przetwarzania przez Serwis danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Serwis informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Serwis informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Serwis umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Serwis również do celów:

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,

 • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Serwisu.

Inne dane

W niektórych przypadkach Serwis gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Serwisem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Serwis wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej http://pracowniakreska.pl

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIA KRESKA

 Postanowienia ogólne:

 • § 1

Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez „Pracownia Twórcza KRESKA” w Bielsku Białej, należącą do Krzysztof Janiszewski Pracownia Twórcza KRESKA, ul. Piastowska 7/4, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 5732708936 zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

 • § 2

1.Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

2.Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3.Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: www.pracowniakreska.pl

4.Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizacja zajęć i zapisy

 • § 3

1.Kurs organizowany przez Pracownię prowadzony jest w cyklach rocznych od września do czerwca danego roku.

2.Osoba zgłaszając się jako uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Krzysztof Janiszewski Pracownia Twórcza KRESKA, ul. Piastowska 7/4, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 5732708936, dla celów marketingowych z godnie z art. 23,24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz.926 z poź. zm.).

 • § 4

1.Uczestnik dokonuje zapisu na cały kurs z góry.

2.Aby zapisać się na zajęcia, wystarczy wypełnić odpowiedni FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na naszej stronie internetowej. Dobrze jak taką informację poprzedzi rozmowa telefoniczna pod nr tel 728 738 374.

3.Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.

4.Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefoniczną, SMS pod nr tel 728 738 374 nie później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca tj. do 10 każdego miesiąca

5.E-mail / SMS zawierający oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w kolejnym miesiącu powinien zawierać, krótką, 3-4 zdania informację zwrotną opisującą powód rezygnacji i opinię o dotychczasowym kursie.

6.Odbycie pierwszej lekcji nie jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty za każdy miesiąc.

 • § 5

1.Program nauczania realizowany jest w ciągu jednego roku szkolnego.

2.W zależności od poziomu wiedzy uczestników Pracownia zastrzega możliwość szybszego zrealizowania programu szkolenia.

2.Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia przez uczestnika nauki w trakcie trwania kursu, uczestnik idzie swoim torem nauczania, według zasady praca w grupie podejście indywidualne.

 • § 5

1.Pracowna nie ponisi odpowiedzialności za ewentualne nieobecności uczestnia na zajęciach oraz brak prac domowych.

2.Komunikacja pomiędzy Pracownią, a uczestnikami odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub poprzez grupy na facebook'u.

3.Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do stałego przeglądania poczty elektronicznej oraz grupy na facebooku. W razie zaniedbania tego obowiązku, nie może on zasłaniać się wobec Pracowni nieznajomością korespondencji otrzymanej tą drogą od Pracowni.

Opłaty

 • § 6

1.W związku z udziałem w kursie uczestnik ponosi opłaty na rzecz Pracowni.

2.Opłata za jeden miesiąc według opisu na stronie 

3.Uiszczenie powyższej opłaty uprawnia uczestnika do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach, które odbywają się według opisu na stronie.

 • § 7

1.Opłata powinna zostać uiszczona przez uczestnika do 15-ego w danym miesiącu przelewem na rachunek bankowy Pracowni lub gotówką w kasie.

2.Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości.

3.W szczególnych przypadkach – na wniosek uczestnika - Pracownia może rozłożyć należną opłatę na dwie raty lub ją obniżyć .

4.Dopuszczalne jest wniesienie opłaty za udział w całym rocznym kursie, z góry. 

 • § 8

1.Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie miesiąca nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.

2.Żądanie zwrotu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej zapisze się inny, wskazany przez nią uczestnik.

 Dostępność Pracowni oraz informacje dodatkowe.

 • § 9

1.Pracownia jest dostępna w trakcie roku szkoleniowego, czyli od 1 września do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego w godzinach 10.00-21.00

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika prac samodzielnie w domu, zamiast w Pracowni. Wówczas uczestnik powinien wykonane przez siebie prace przedstawić w Pracowni celem ich korekty przez instruktora.

3.Co najmniej raz na 5-6 tygodni każdy z uczestników powinien przedstawić w Pracowni wszystkie wykonane przez siebie rysunki (w ramach Przeglądu).

4.Pracownia organizuje również plenery wakacyjne. Mogą w nich wziąć udział tylko ci uczestnicy, którzy uczestniczyli w zajęciach przynajmniej w trzech ostatnich miesiącach danego roku szkoleniowego.

5.Prace wykonane przez uczestników podczas zajęć lub przygotowane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni. Pracowni przysługują prawa autorskie do  wykorzystywania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię.

6.Uczestnictwo w zajęciach w Pracowni nie gwarantuje dostania się na wybrany kierunek studiów.

7.Osoba, która uczęszcza na zajęcia minimum 3 miesiące na zajęcia w Pracowni , otrzymuje dostęp do PANELU UCZNIA na stronie www.pracowniakreska.pl 

8.W przypadku , braku obecności na zajęciach w grupie „KIDS art ” uczestnik przy pomocy rodziców realizuje zadanie domowe, znajdujące się w PANELU UCZNIA na stronie www.pracowniakreska.pl .

9.Uczestnicy sami wybierają dni kiedy  pasuje im przychodzić na zajęcia. Muszą tylko wypracować  ilość godz. dla nich przeznaczonych. Jeżeli ktoś zachorował lub nie było go z jakiegoś powodu na zajęciach , zajęcia przepadają.

10.Dostęp do PANELU UCZNIA  wygasa w przypadku rezygnacji ucznia z zajęć.

11.Prace artystyczne wykonane przez ucznia w czasie trwaja kursu są do dyspozycji pracowni min. w celach komercyjnych oraz charytatywnych. Prawa autorskie nabywa Pracownia KRESKA.

Sprawy porządkowe

 • § 10

1.Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni.

2.Naruszenie powyższego obowiązku będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez Pracownię.

3.Zakazane jest palenie tytoniu, jak również spożywanie napojów alkoholowych (również piwa) w lokalu Pracowni oraz na korytarzach, klatce schodowej i w obrębie całego budynku, w którym mieści się Pracownia.

4.Każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z kawy i herbaty oraz z urządzeń kuchennych dostępnych w Pracowni, przy czym powinien pozostawić po sobie porządek (pozmywać naczynia i odłożyć je na miejsce itp.).

5.Korzystanie z lodówki jest możliwe.

6.Każdy uczestnik jest zobowiązany przestrzegać podstawowych zasad porządku (w szczególności: zakaz wyrzucania gum do żucia poza koszem na śmieci, obowiązek mycia kubków po sobie, odstawienie desek rysunkowych przy drzwiach głównych, konieczność segregacji śmieci poprzez ich wrzucanie do specjalnych pojemników, zakaz „wychodzenia na papierosa” w trakcie pobytu w Pracowni).

7.Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 Regulamin zwyczajowy - czyli uprasza się :

 

1.Zobowiązuję się do przynoszenia  prac domowych - ich ilość i częstotliwość zależna jest od możliwości czasowych

2.Płacić regularnie do 15-ego każdego miesiąca.

3.Nie palić papierosów w trakcie kursu -  jeżeli musisz rób to po zajęciach lub przed nimi

4.Nie rzucaj petów na chodnik ale zawsze do jakiegoś kosza na śmieci

5.Zakupy żywnościowe proszę wykonywać przed wejściem na zajęcia. 

6.Myję po sobie kubek – możesz do woli robić sobie kawę i herbatę, możesz do woli korzystać z lodówki i piekarnika – ale zawsze po sobie zmywaj kubek, naczynia, sztućce

7.Wyrzucaj śmieci do kosza - segregując je na plastik,papier i szkło

8.SMS i maile zawsze podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem  - na maile i sms nie podpisane nie odpowiadamy. Tak samo nic nam nie mówi jak ktoś podpisze sms czy maila tylko imieniem 

9.Każdy wykonany rysunek podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datą wykonania

10.Obowiązkiem uczestnika w jest wyposażyć się w niezbędne przybory do rysowania czy malowania.