Polityka prywatności i informacje o plikach cookie

Informacja o cookies na stronie internetowej:

W ramach naszych witryn internetowych, w celu dostosowania naszych usług i produktów do indywidualnych wymagań Użytkownika, przechowujemy oraz uzyskujemy dostęp do informacji („cookies”) znajdującej się na urządzeniu Użytkownika. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies Użytkownik może określić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. przeglądarce internetowej.

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej, działającą pod adresem internetowym http://www.pracowniakreska.pl  , (dalej „Serwis”), której właścicielem jest Agencja Kreatywna ToliToli , NIP: 6452453660 z siedzibą w Bielsku Białej przy ul Piastowskiej 7/4.

Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) "Serwis", informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

"Serwis" zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do "Serwisu" pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika

Podstawą przetwarzania przez Serwis danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Serwis informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Serwis informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Serwis umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Serwis również do celów:

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,

 • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Serwisu.

Inne dane

W niektórych przypadkach Serwis gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Serwisem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Serwis wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej http://www.pracowniakreska.pl

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ

PRACOWNIA KRESKA

Postanowienia ogólne:

 • § 1

Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez „Pracownia Twórcza KRESKA” w Bielsku Białej, należącą do Agencja kreatywna ToliToli, ul. Piastowska 7/4, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 645 245 3660 zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

 • § 2

1.Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

2.Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3.Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: www.pracowniakreska.pl

4.Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizacja zajęć i zapisy

 • § 3

1.Kurs organizowany przez Pracownię prowadzony jest w cyklach rocznych od września do czerwca danego roku.

2.Osoba zgłaszając się jako uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencja kreatywna ToliToli z siedzibą w 43-300 Bielsko Biała; Piastowska 7/4, dla celów marketingowych z godnie z art. 23,24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz.926 z poź. zm.).

 • § 4

1.Uczestnik dokonuje zapisu na cały kurs z góry.

2.Aby zapisać się na zajęcia, wystarczy wysłać SMS pod nr tel 728 738 374 grupa „NA STUDIA” lub pod nr tel 730 065 676 grupa „KIDS” oraz „SENIOR” podać imię, nazwisko oraz klasę uczestnika. Dobrze jak taką informację poprzedzi rozmowa telefoniczna.

3.Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.

4.Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefoniczną, SMS pod nr tel 728 738 374 lub 730 065 676 nie później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca tj. do 10 każdego miesiąca

5.E-mail / SMS zawierający oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w kolejnym miesiącu powinien zawierać, krótką, 3-4 zdania informację zwrotną opisującą powód rezygnacji i opinię o dotychczasowym kursie.

6.Odbycie pierwszej lekcji nie jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty za każdy miesiąc.

 • § 5

1.Program nauczania realizowany jest w ciągu jednego roku szkolnego.

2.W zależności od poziomu wiedzy uczestników Pracownia zastrzega możliwość szybszego zrealizowania programu szkolenia.

2.Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia przez uczestnika nauki w trakcie trwania kursu, uczestnik idzie swoim torem nauczania, według zasady praca w grupie podejście indywidualne.

 • § 5

1.Ewentualne nieobecności na zajęciach uczestnik powinien odrobić najpóźniej w następnym miesiącu.

2.Komunikacja pomiędzy Pracownią, a uczestnikami odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub poprzez grupę „BB kreski” na facebook'u.

3.Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do stałego przeglądania poczty elektronicznej oraz grupy na facebooku „BB kreski”. W razie zaniedbania tego obowiązku, nie może on zasłaniać się wobec Pracowni nieznajomością korespondencji otrzymanej tą drogą od Pracowni.

Opłaty

 • § 6

1.W związku z udziałem w kursie uczestnik ponosi opłaty na rzecz Pracowni.

2.Opłata za jeden miesiąc według opisu na stronie 

3.Uiszczenie powyższej opłaty uprawnia uczestnika do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach, które odbywają się wedługopisu na stronie.

 • § 7

1.Opłata powinna zostać uiszczona przez uczestnika do 10-ego w danym miesiącu przelewem na rachunek bankowy Pracowni lub gotówką w kasie.

2.Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości.

3.W szczególnych przypadkach – na wniosek uczestnika - Pracownia może rozłożyć należną opłatę na dwie raty lub ją obniżyć .

4.Dopuszczalne jest wniesienie opłaty za udział w całym rocznym kursie, z góry. 

 • § 8

1.Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie miesiąca nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.

2.Żądanie zwrotu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej zapisze się inny, wskazany przez nią uczestnik.

Dostępność Pracowni oraz informacje dodatkowe.

 • § 9

1.Pracownia jest dostępna w trakcie roku szkoleniowego, czyli od 1 września do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego w godzinach 10.00-21.00

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika prac samodzielnie w domu, zamiast w Pracowni. Wówczas uczestnik powinien wykonane przez siebie prace przedstawić w Pracowni celem ich korekty przez instruktora.

3.Co najmniej raz na 5-6 tygodni każdy z uczestników powinien przedstawić w Pracowni wszystkie wykonane przez siebie rysunki (w ramach Przeglądu).

4.Pracownia organizuje również plenery wakacyjne. Mogą w nich wziąć udział tylko ci uczestnicy, którzy uczestniczyli w zajęciach przynajmniej w trzech ostatnich miesiącach danego roku szkoleniowego.

5.Prace wykonane przez uczestników podczas zajęć lub przygotowane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni. Pracowni przysługuje prawo wykorzystywania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię.

6.Uczestnictwo w zajęciach w Pracowni nie gwarantuje dostania się na wybrany kierunek studiów.

7.Osoba, która uczęszcza na zajęcia minimum 3 miesiące na zajęcia w Pracowni , otrzymuje dostęp do PANELU UCZNIA na stronie www.pracowniakreska.pl , dotyczmy to grupy „NA STUDIA”

8.W przypadku , braku obecności na zajęciach w grupie „KIDS” uczestnik przy pomocy rodziców realizuje zadanie domowe, znajdujące się w PANELU UCZNIA na stronie www.pracowniakreska.pl .

9.Uczestnicy z grupy „NA STUDIA” sami wybierają dni kiedy  pasuje im przychodzić na zajęcia. Muszą tylko wypracować  ilość godz. dla nich przeznaczonych. Jeżeli ktoś zachorował lub nie było go z jakiegoś powodu na zajęciach , może tylko odpracować zaległe godziny z poprzedniego miesiąca w następnym miesiącu

 

Sprawy porządkowe

 • § 10

1.Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni.

2.Naruszenie powyższego obowiązku będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez Pracownię.

3.Zakazane jest palenie tytoniu, jak również spożywanie napojów alkoholowych (również piwa) w lokalu Pracowni oraz na korytarzach, klatce schodowej i w obrębie całego budynku, w którym mieści się Pracownia.

4.Każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z kawy i herbaty oraz z urządzeń kuchennych dostępnych w Pracowni, przy czym powinien pozostawić po sobie porządek (pozmywać naczynia i odłożyć je na miejsce itp.).

5.Korzystanie z lodówki jest możliwe.

6.Każdy uczestnik jest zobowiązany przestrzegać podstawowych zasad porządku (w szczególności: zakaz wyrzucania gum do żucia poza koszem na śmieci, obowiązek mycia kubków po sobie, odstawienie desek rysunkowych przy drzwiach głównych, konieczność segregacji śmieci poprzez ich wrzucanie do specjalnych pojemników, zakaz „wychodzenia na papierosa” w trakcie pobytu w Pracowni).

7.Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


Regulamin zwyczajowy - czyli uprasza się 

2.Zobowiązuję się do przynoszenia  prac domowych - ich ilość i częstotliwość zależna jest od możliwości czasowych

3.Płacić regularnie do 10-ego każdego miesiąca.

4.Nie palić papierosów w trakcie kursu -  jeżeli musisz rób to po zajęciach lub przed nimi

5Nie rzucaj petów na chodnik ale zawsze do jakiegoś kosza na śmieci

6.Zakupy żywnościowe proszę wykonywać przed wejściem na zajęcia. 

7.Myję po sobie kubek – możesz do woli robić sobie kawę i herbatę, możesz do woli korzystać z lodówki i piekarnika – ale zawsze po sobie zmywaj kubek, naczynia, sztućce

8.Wyrzucaj śmieci do kosza - segregując je na plastik,papier i szkło

9.SMS i maile zawsze podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem  - na maile i sms nie podpisane nie odpowiadamy. Tak samo nic nam nie mówi jak ktoś podpisze sms czy maila tylko imieniem 

11.Każdy wykonany rysunek podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datą wykonania

Obowiązkiem uczestnika w jest wyposażyć się w niezbędne przybory do rysowania czy malowania.

10 POWODOW
Grafika warsztatowa
Rysunek architektoniczny
Manual
Rysunek artystyczny
Malarstwo
Grafika warsztatowa
Malarstwo
Rysunek architektoniczny
Manual
Rysunek artystyczny
MY TU - TY TU
Rysunek artystyczny
przeczytanie_billboard_750_100.png
10 POWODOW
Jesteśmy praktykami architektury oraz sztuki dlatego odkryjemy w Was umiejętność kreatywnego myślenia, poczucia estetyki powiązanego z zasadami
konstrukcji perspektywicznej.
Jesteśmy praktykami architektury oraz sztuki dlatego
odkryjemy w Was umiejętność kreatywnego myślenia,
poczucia estetyki powiązanego z zasadami konstrukcji
perspektywicznej.
12 powodów dlaczego warto uczyć się u nas
12 powodów dlaczego warto uczyć się u nas
Dogodne godziny zajęć
Dogodne godziny zajęć
Bonus - filmy instru.
Bonus - filmy instru.
Wysoka zdawalność
Wysoka zdawalność
Doświadczenie od 1999 r.
Doświadczenie od 1999 r.
Profesjonalni nauczyciele
Profesjonalni nauczyciele
Szeroki program zajęć
Szeroki program zajęć
Dobra lokalizacja
Dobra lokalizacja
Pozytywna atmosfera
Pozytywna atmosfera
System motywacji
System motywacji
Wsparcie na studiach
Wsparcie na studiach
Dobra cena
Dobra cena
Materiały pom. - SKRYPT
Materiały pom. - SKRYPT
Scene Slide

grupa NA STUDIA i do PLASTYKA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej oraz Tychów , w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepszeą naukę rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Przygotowujemy również uczniów pod egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available
Scene Slide - copy - copy - copy

grupa NA STUDIA i do PLASTYKA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej oraz Tychów , w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepszeą naukę rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Przygotowujemy również uczniów na egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available
Scene Slide - copy

grupa NA STUDIA i do PLASTYKA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej oraz Tychów , w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepszeą naukę rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Przygotowujemy również uczniów na egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available
Scene Slide - copy - copy

grupa NA STUDIA i do PLASTYKA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej oraz Tychów , w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepszeą naukę rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Przygotowujemy również uczniów na egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available

PLAN ZAJĘĆ - BIELSKO BIAŁA

Grupa "NA STUDIA I DO PLASTYKA" - Szkoła średnia -14 – 26 lat oraz 8 klasa podstawówki

PRACOWNIA: ul. Piastowska 7/4

Poniedziałek 16.00 – 20.00 – malarstwo / rysunk art.
Wtorek

15.50 - 18.50* - fotografia

19.00 - 20.00 - historia sztuki

Środa

 

16.00 – 20.00 – malarstwo / rysunk art.  / manual / grafika

Czwartek

16.00 – 20.00 – rysunk architektoniczny

Piątek

16.00 – 20.00 – rysunk architektoniczny

Sobota

9.00 – 13.00 – grafika/ manual / rzeźba/ rysunek / malarstwo

13.30 – 16.30* – projektowanie gier-grafika2d/3d-druk 3d

* - zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu

 

PLAN ZAJĘĆ - TYCHY

Grupa "NA STUDIA I DO PLASTYKA" - Szkoła średnia -14 – 26 lat oraz 8 klasa podstawówki

PRACOWNIA: al. Niepodległości 55/103

Wtorek 16.00 – 20.00 – malarstwo, rysunk arch. oraz art../manual
Środa 16.00 – 20.00 – malarstwo / rysunk archi oraz art./grafika
Czwartek 16.00 – 20.00 – malarstwo / rysunk archi oraz art./grafika

CENNIK (podstawowe zajęcia)

 

8 klasa podstawowa (przygotowania do liceum plastycznego)

310 zł / miesiąc

4 zajęcia plastyczne po 4 h (16 h w miesiącu)

1, 2, 3 klasa szkoły średniej (przygotowania na studia)

310 zł / miesiąc

4 zajęć plastycznych po 4 h (16 h w miesiącu) 

4 - 5 klasa maturalna szkoły średniej (przygotowania na studia)

440 zł / miesiąc 

8 zajęć plastycznych po 4 h (32 h w miesiącu)

do 26 lat (hobby)

310 zł / miesiąc 

4 zajęć plastycznych po 4 h (16 h w miesiącu) 

Ponadto dla wszystkich grup 

+ zniżka na wykłady z historii sztuki  (120 zł stacjonarne- 4h) lub (160 zł on line- 4h)

+ zniżka na kurs fotografii  (240 zł - 6h)

+ zniżka na kurs projektowania gier - grafika 2d/3d - druk 3d  (240 zł - 6h)

Dodatkowe zajęcia plastyczne (4H)  - 60zł 

Pojedyńcze zajęcia plastyczne (4H)  - 100zł 

Scene Slide

grupa KIDS

Nasza pracownia to miejsce poznania sztuki wszystkimi zmysłami, pobudzania i kreowania wyobraźni. Miejsce odpoczynku i refleksji. Również miejsce nauki przyjaznej dzieciom, która zachęca do tworzenia. Zapewniamy wsparcie w wyrażaniu siebie poprzez sztukę. Swobodne działanie, które wpływa nie tylko na uczucie radości ale również na wzmacnianiu pewności siebie.

Image is not available

PLAN ZAJĘĆ - BIELSKO BIAŁA

Grupa "KIDS" - Szkoła podstawowa 7-13 lat

PRACOWNIA: ul. 11 Listopada 10/2

Poniedziałek 

15.45 - 18.15

Wtorek  

15.45 - 18.15

Środa 

15.45 - 18.15

Czwartek 15.45 - 18.15
Piątek 15.45 - 18.15
Sobota 14.30 - 17.00

CENNIK (podstawowe zajęcia)

1 - 7 klasa

(szkoła.podstawowa)

260 zł / miesiąc

4 zajęcia plastyczne po 2,5 h (10 h w miesiącu)

( w razie braku obecności, wysyłamy zadanie on line do wykonania)

Ponadto dla  osób z 7 klasy podstawówki  (BEZPAKIETU):

+ zniżka na wykłady z historii sztuki  (120 zł stacjonarne- 4h)(160 zł on line- 4h)

+ zniżka na kurs fotografii  (120 zł - 3h)

+ zniżka na kurs projektowania gier - grafika 2d/3d - druk 3d  (120 zł - 3h)

Scene Slide

grupa SZTUKA DLA NAJMŁODSZYCH

To przede wszystkim czas na wspieraniu samodzielności oraz kreatywności u najmłodszych dzieci. Najważniejsze rzeczy ,które wpływają na rozwój tych cech to przede wszystkim możliwość samodzielnego wyboru, mnogość faktur i kolorów oraz naturalne materiały. To dziecko decyduje, my jesteśmy tylko publicznością.

To przede wszystkim czas na wspieraniu samodzielności oraz kreatywności u najmłodszych dzieci. Najważniejsze rzeczy ,które wpływają na rozwój tych cech to przede wszystkim możliwość samodzielnego wyboru, mnogość faktur i kolorów oraz naturalne materiały. To dziecko decyduje, my jesteśmy tylko publicznością. Celem sensoplastyki jest pobudzenie wszystkich bodźców, nawet smaku, tak aby dziecko poczuło ten rodzaj sztuki całym sobą. Tutaj brudzenie jest legalne, wręcz nawet wskazane.

Image is not available

PLAN ZAJĘĆ - BIELSKO BIAŁA

Grupa "SZTUKA DLA NAJMŁODSZYCH" Zajęcia dla najmłodszych 2-6 lat

PRACOWNIA: ul. 11LIstopada 10/2

Sobota 

10.00 - 11.00

11.30 - 12.30 

CENNIK

2 - 6 lat

140 zł / miesiąc

4 zajęcia  po 1 h (4 h w miesiącu)

lub 35 zł za każde zajęcia

Scene Slide

grupa DLA DOROSŁYCH

Sztuka i Kreacja dla wszystkich ? Czemu nie! Zapewniamy najlepszy sposób spędzenia wolnego czasu- kreatywny. Taka forma odpoczynku pomaga w cofnięciu się skutków długotrwałego stresu i lęków. Ma również znaczący wpływ na obniżenie ryzyka demencji i nie tylko. Sztuka pomaga też w stymulowaniu i wzmacnianiu komórek nerwowych. Wniosek jest jeden- twórzmy sztukę w każdym wieku.

Image is not available

PLAN ZAJĘĆ - BIELSKO BIAŁA

Grupa "DLA DOROSŁYCH"  27 lat +

PRACOWNIA: ul. Piastowska 7/4

Czwartek

10.00 - 12.30

PLAN ZAJĘĆ - TYCHY

Grupa "DLA DOROSŁYCH"  27 lat +

PRACOWNIA: al. Niepodległości 55/103

Poniedziałek

16.00 - 20.00

Środa 16.00 - 20.00
Czwartek 16.00 - 20.00

 

CENNIK BIELSKO BIAŁA

Dla Dorosłych  27 lat +

 280 zł 

za każde 4 zajęcia  po 2,5 h

Ponadto:

+ zniżka na wykłady z historii sztuki  (120 zł stacjonarne- 4h)(160 zł on line- 4h)

+ zniżka na kurs fotografii  (120 zł - 3h)

+ zniżka na kurs projektowania gier - grafika 2d/3d - druk 3d  (120 zł - 3h)

 

CENNIK TYCHY

Dla Dorosłych  27 lat +

 310 zł 

4 zajęcia  po 4 h

 

Scene Slide

wykłady z HISTORII SZTUKI

stacjonarne oraz on line

Praktyka musi iść w parze z teorią a zwłaszcza tą historyczną. Zajęcia z historii sztuki prowadzone są dla osób, które myślą o tym przedmiocie na maturze oraz dla wszystkich tych , którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Image is not available
Scene Slide

kurs PROJEKTOWANIE GIER -
GRAFIKA 2D / 3D - DRUK 3D

Bez nowoczesnej technologii, świat stanąłbym w miejscu . A jak realizacja nowoczesnych koncepcji to tylko na bazie programów , w których powstają nasze projekty. Dlatego mamy dla Was specjalną ofertę aby realizować wszelkie swoje pomysły.

Image is not available
Scene Slide

kurs FOTOGRAFII

Zapraszamy na jedyny tego typu kurs fotografii w Bielsku Białej. Chcesz urozmaicić swoją teczkę na ASP lub podnieś swoje umiejętności w robieniu i obróbce zdjęć? Jeśli tak , to jesteś w dobrym miejscu. Zacznij działać.

Image is not available

 

 

DODATKOWO DLA STARSZYCH ,MŁODSZYCH ORAZ NAJMŁODSZYCH

 którzy chcą uczestniczyć tylko w zajęciach:

PRACOWNIA: ul. Piastowska 7/4, Bielsko Biała

kurs fotografii* (grupa podstawowa oraz średnio zaawansowana) 260 zł wtorek 15.50-18.50 2 spotkania w miesiącu, każde  po 3h
kurs projektowania gier - grafiki 2D/3D - druk 3D * (grupa podstawowa) 260 zł sobota 15.50-18.50 2 spotkania w miesiącu, każde  po 3h

wykłady z historii sztuki (stacjonarne oraz on line)

160 zł (stacjonarne)

200 zł (on line)

wtorek 13.30-16.30

4 zajęcia po 1h w miesiącu

* - zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu

Travel Slide
Scene Slide
Scene Slide - copy
Scene Slide - copy - copy
Scene Slide - copy - copy - copy
Scene Slide - copy - copy - copy - copy
Scene Slide - copy - copy - copy - copy - copy
Scene Slide
Scene Slide - copy
Scene Slide - copy - copy
Scene Slide - copy - copy - copy
Scene Slide - copy - copy - copy - copy
Scene Slide - copy - copy - copy - copy - copy
WERNISAŻ II EDYCJA "kreskowe historie" + licytacja
WERNISAŻ II EDYCJA "kreskowe historie" + licytacja

Było miło, kreatywnie oraz bardzo smacznie. Z powodzenie zakończyliśmy II Edycje wystawy "kreskowe historie "
Udało nam Się uzbierać ponad 2 tyś zł, które przeznaczymy jak rok wcześniej na Dom Dziecka w Bielsku Białej.
Serdecznie wszystkim dziękujemy .
Zapraszamy
10-10-2022
WERNISAŻ II EDYCJA "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS
WERNISAŻ II EDYCJA "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS

Za nami cudowne wydarzenie, w cudownym klimacie, z cudownymi ludźmi i nie mniej cudownie pysznym jedzeniem.
Druga edycja wernisażu za nami. Artyści pękali z dumy, rodzice chyba jeszcze bardziej, a najbardziej ja ?
To było
25-09-2022
PÓŁKOLONIE 2022
PÓŁKOLONIE 2022
Halo! Halo!
Za oknem było cudne lato. A wraz z nim nasze wakacyjne zajęcia ze sztuką.
Poznawaliśmy się ze sztuką na Ty.
Zajęcia skierowane były dla wszystkich osób ze szkół podstawowych.
Czekało
22-08-2022
Wernisaż wystawy FOTO
Wernisaż wystawy FOTO
Witajcie
Było nam niezmiernie miło podczas całego roku oraz na sam koniec w dniu wernisażu uczyć tak zdolne osoby. Pierwszy rok podstawowego kursu fotografii uważamy za bardzo udany. Serdecznie zapraszamy na relację video z wernisażu oraz do obejrzenia kilku wybranych prac z wystawy. Przed nami wakacje a od września ruszamy z nową grupą podstawową oraz średnio zaawansowaną.
 
25-06-2022
Ferie "Muzyka w sztuce" w KRESCE
Ferie "Muzyka w sztuce" w KRESCE
  
Za nami muzyczny tydzień ferii.... było głośno, melodyjnie, kolorowo. A wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach.


Codziennie inny styl plastyczny, codziennie inny gatunek muzyczny.
24-02-2022
WERNISAŻ "Kreskowe historie" + licytacja na Dom Dziecka w BB
WERNISAŻ "Kreskowe historie" + licytacja na Dom Dziecka w BB
 
 

Było pięknie, serdecznie, artystycznie oraz kreatywnie. Udało nam się wylicytować 2620 zł , które przekazaliśmy na Dom Dziecka w Bielsku Białej. Dziękujemy wszystkim osobom , które nas  wsparły oraz ekipie z CELENJ 10 za udostępnienie miejsca. To nie nasze ostatnie słowo :) Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji 
04-10-2021
WERNISAŻ "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS
WERNISAŻ "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS
 

A za nami tydzień pełen sztuki, artystów, gości, pysznego jedzenia i natchnienia.


Swój pierwszy poważny wernisaż mieli nasi uczniowie, ze szkół podstawowych, którzy z dumą podziwiali swoje prace oraz swoich kolegów.


22-09-2021
POŁKOLONIE WAKACYJNE ANATOMIA SZTUKI
POŁKOLONIE WAKACYJNE ANATOMIA SZTUKI
 
Wakacje juz  za nami. 4 tygodnie intensywnej sztuki, wymyslania, tworzenia. Półkolonie wakacyjne "anatomia sztuki", które odbyły się w 4 tygodniowych turnusach uważamy za zamkniete i jak najbardziej udane :) Mlodzi tworzyli , wymyślali a efekty możecie sami zobaczyć w poniższej fotorelacji . 
 
 
24-08-2021
POŁKOLONIE ZIMOWE
POŁKOLONIE ZIMOWE
 
Za nami cudnie kreatywny tydzień. Pełny emocji i kolorów.
Przez te siedem dni, różnymi technikami, zagłębialiśmy się w kolory i emocje z nimi związane. Naszą pracę oparliśmy o koło emocji- każdego dnia jeden kolor i uczucia z nim związane.
Pierwszego dnia skupiliśmy się na naszym wnętrzu- emocjach, które najczęściej nam towarzyszą i za pomocą różnych kolorów stworzyliśmy abstrakcyjny obraz "Ja".
Dzień drugi to kolor czerwony i jego odcienie. Inspiracją stał
19-01-2021
POŁKOLONIE ze sztuką
POŁKOLONIE ze sztuką
 
Uwaga, uwaga to były super kreatywne wakacje!
A jak wakacje, to tylko w podróży. dlatego zaprosiliśmy was na artystyczną podróż dookoła świata. Wspaniałe kraje i ich artyści w 10 dni. Poznaliśmy techniki rękodzielnicze, malarskie i rysunkowe. Doświadczyliśmy i zainspirowaliśmy się sztuką z najdalszych rejonów świata. Warunki
11-09-2020
WOŚP w Krupskim Młynie
WOŚP w Krupskim Młynie
 
Początek stycznia każdego roku od wielu lat to FINAŁ WOŚP. Tym razem zostaliśmy poproszeni o pomoc przy organizacji warsztatów dla dzieci . Realizacją zajęła się Justyna Janiszewska. Tym razem wraz ze sztabem WOŚP w Krupskim Młynie. Było kolorowo i wesoło. Wiatr wiał nam w żagle.

12-01-2020
„Zawód architekt” w I LO im M. Kopernika w Bielsku Białej
„Zawód architekt” w I LO im M. Kopernika w Bielsku Białej
 
W listopadzie 2019 Krzysztof Janiszewski w ramach projektu „rozmowy o zawodach” został zaproszony do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Bielsku aby opowiedzieć o zawodzie jakim jest ARCHIETKT. On natomiast jako członek bielskiego oddziału SARP (Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polski) zaprosił nowo wybranego prezesa Marcia Zubera. Dobre spotkanie z młodymi, niezdecydowanymi ludźmi. Liceum to czas wyborów. Kierunek w którym pójdziemy w dużej mierze zadecyduje co
30-10-2019
Warsztaty architektoniczne "Matematyka w sztuce" w Brzeszczach
Warsztaty architektoniczne "Matematyka w sztuce" w Brzeszczach
 
W październiku 2019 roku mieliśmy miłą okazję prowadzić warsztaty dla dzieci w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Realizacją projektu zajęła się Justyna Janiszewska, która popodziwiała jednodniowe zajęcia o ciekawej tematyce „ Matematyka w sztuce”. Wystarczy ją odkryć, zrozumieć i zastosować. Dzieciom i ich rodzicom się to udało. Brawo.
Od projektu do realizacji. Więcej info na
19-10-2019
3 warsztaty „Formy przestrzenne” SLOT ART FESTIWAL
3 warsztaty „Formy przestrzenne” SLOT ART FESTIWAL

Sentyment do SLOT ART sprzed lat pozostał i jak tylko nadarzyła się okazja oraz pojawiło się światełko w postaci wolnego czasu, nie mogło obyć się bez uczestnictwa w tym wspaniałym festiwalu. Po raz kolejny raz propozycja warsztatu „Formy przestrzenne „ została przez SLOT doceniona. Realizacja odbyła się podczas 5 dniowego lipcowego eventu w Lubiążu koło Wrocławia w dawnym Klasztorze
20-07-2019
Realizacja projektu unijnego w Raciborzu
Realizacja projektu unijnego w Raciborzu

Na początku kwietnia 2019 Agencja kreatywna ToliToli, reprezentująca biuro architektoniczne VIDOOKI.PL została zaproszona do przetargu, związanego z realizacja projektu unijnego w Technikum Wielobranżowym w Raciborzu, który dotyczył projektowania ogrodów oraz oprogramowania 2D/3D z nim związanego. Przetarg zakończy się sukcesem a realizacją projektu zajęła się Justyna Janiszewska. W zajęciach wzięło udział kilkanaście
18-06-2019
"Orzeł czy reszka? Zaczęło się od Mieszka" na PolakPotrafi.pl
"Orzeł czy reszka? Zaczęło się od Mieszka" na PolakPotrafi.pl

Rok 2018 była bardzo owocny dla Justyny Janiszewskiej, jej praca dyplomowa znalazła uznanie wśród społeczności PolakPotrafi.pl (platforma croundfingowa ) Finałem tego przedsięwzięcia jest książka „Orzeł czy reszka , zaczęło się od Mieszka”, gdzie oprawę graficzna zaprojektowała Justyna Janiszewska , natomiast wiersze napisała Joanna Olszańska. Inspiracją projektu był poczet Królów
25-12-2018
2 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL
2 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL

To co się wdarzyło w poprzenim roku na festiwalu SLOT ART FESTIWAL wywarło na Krzysztofie Janszewskim wielkie pozytywne wrażenie. Amosfera, ilość atrakcji, wszech obecna kreatywnść oraz uśmiech na twarzach uczestników to był bodziec aby po raz drugi raz z rzędu tam się pojawić jako prowadzący
18-07-2015
1 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL
1 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL

W kwietniu 2014 roku Krzysztof Janiszewski bierze udział w ogólnopolskim konkursie na przeprowadznie wartszatów podczas jednego z największych , najstaszych oraz najpiękniejzych festiwali w Polsce "SLOT ART FESTIWAL. Jego propozycja warsztatów "Formy przestrzenne" spotyka się z pozytywnym przyjęciem , czego efektem jest udział jako prowadzący nauczyciel i jednocześnie współorganizator
19-07-2014
Wernisaż wystawy URBAN THERMAL Częstochowa
Wernisaż wystawy URBAN THERMAL Częstochowa

Krzysztof Janiszewski (Jankynabis - Janeky), pomimo pracy w swojej szkole rysunku, działalności charytatywnej w projekcie Zdolniacha w szkołach” sam tworzył różne rodzaju instalacje oraz obrazy. Finałem tego był wernisaż wystawy „Urban Thermal” , który miał miejsce w klubie Hormon w Częstochowie. Wystawa trwała 2 tygodnie
13-02-2013
Zdolniacha.pl III Edycja
Zdolniacha.pl III Edycja

W 2012 roku staruje III Edycja „Zdolniachy w szkołach” , jest to jednocześnie ostatnia edycja tego projektu. Mimo jeszcze większego zainteresowania szkół oraz partnerów niż w II Edycji, ze względu na trudności techniczne oraz finansowe, projekt musiał zostać zamknięty. W ciągu 3 lat zostało przeprowadzona inicjatywa , która wielu młodym osobom dała możliwość dodatkowe rozwoju pozaszkolnego.
14-09-2012
previous arrow
next arrow
WERNISAŻ II EDYCJA "kreskowe historie" + licytacja
WERNISAŻ II EDYCJA "kreskowe historie" + licytacja
WERNISAŻ II EDYCJA "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS
WERNISAŻ II EDYCJA "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS
PÓŁKOLONIE 2022
PÓŁKOLONIE 2022
Wernisaż wystawy FOTO
Wernisaż wystawy FOTO
Ferie "Muzyka w sztuce" w KRESCE
Ferie "Muzyka w sztuce" w KRESCE
WERNISAŻ "Kreskowe historie" + licytacja na Dom Dziecka w BB
WERNISAŻ "Kreskowe historie" + licytacja na Dom Dziecka w BB
WERNISAŻ "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS
WERNISAŻ "Bo 45 min w szkole to za mało" GRUPA KIDS
POŁKOLONIE WAKACYJNE ANATOMIA SZTUKI
POŁKOLONIE WAKACYJNE ANATOMIA SZTUKI
POŁKOLONIE ZIMOWE
POŁKOLONIE ZIMOWE
POŁKOLONIE ze sztuką
POŁKOLONIE ze sztuką
WOŚP w Krupskim Młynie
WOŚP w Krupskim Młynie
„Zawód architekt” w I LO im M. Kopernika w Bielsku Białej
„Zawód architekt” w I LO im M. Kopernika w Bielsku Białej
Warsztaty architektoniczne "Matematyka w sztuce" w Brzeszczach
Warsztaty architektoniczne "Matematyka w sztuce" w Brzeszczach
3 warsztaty „Formy przestrzenne” SLOT ART FESTIWAL
3 warsztaty „Formy przestrzenne” SLOT ART FESTIWAL
Realizacja projektu unijnego w Raciborzu
Realizacja projektu unijnego w Raciborzu
"Orzeł czy reszka? Zaczęło się od Mieszka" na PolakPotrafi.pl
"Orzeł czy reszka? Zaczęło się od Mieszka" na PolakPotrafi.pl
2 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL
2 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL
1 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL
1 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL
Wernisaż wystawy URBAN THERMAL Częstochowa
Wernisaż wystawy URBAN THERMAL Częstochowa
Zdolniacha.pl III Edycja
Zdolniacha.pl III Edycja
previous arrow
next arrow
Scene Slide
Image is not available

mgr inż. arch. Krzysztof Janiszewski

mgr sztuki inż. arch. kraj. Justyna Janiszewska

Zespół

Zespół

Scene Slide
Image is not available
Image is not available
Image is not available

mgr sztuki Bogna Świerkot

Artysta Fotografik Marek Ryszka

dr sztuki Katarzyna Zolich

Mateusz Bogdziewicz IV rok student

Scene Slide

mgr sztuki Kinga Janica

mgr sztuki Alicja Grobelka

mgr sztuki Ksenia Makała

mgr sztuki Gabriela Bąk

background_janeky.jpeg
background_janeky.jpeg
Szukasz ciekawej kompozycji na ścianę?
background_janeky.jpeg
Szukasz ciekawej kompozycji na ścianę?
previous arrow
next arrow