logo kreska nowe

Pracownia Twórcza - Bielsko Biała 

tel. 728 738 374

 

Znajdziesz Nas na: 

facebook     instagram    youtub mono 

Polityka prywatności i informacje o plikach cookie

Informacja o cookies na stronie internetowej:

W ramach naszych witryn internetowych, w celu dostosowania naszych usług i produktów do indywidualnych wymagań Użytkownika, przechowujemy oraz uzyskujemy dostęp do informacji („cookies”) znajdującej się na urządzeniu Użytkownika. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies Użytkownik może określić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. przeglądarce internetowej.

Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej, działającą pod adresem internetowym http://pracowniakreska.pl  , (dalej „Serwis”), której właścicielem jest Agencja Kreatywna ToliToli , NIP: 6452453660 z siedzibą w Bielsku Białej przy ul Piastowskiej 7/4.

Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) "Serwis", informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

"Serwis" zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do "Serwisu" pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika

Podstawą przetwarzania przez Serwis danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Serwis informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Serwis informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Serwis umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Serwis również do celów:

 • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,

 • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Serwisu.

Inne dane

W niektórych przypadkach Serwis gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Serwisem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Serwis wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej http://pracowniakreska.pl

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ

PRACOWNIA KRESKA

Postanowienia ogólne:

 • § 1

Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez „Pracownia Twórcza KRESKA” w Bielsku Białej, należącą do Agencja kreatywna ToliToli, ul. Piastowska 7/4, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 645 245 3660 zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

 • § 2

1.Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

2.Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3.Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: www.pracowniakreska.pl

4.Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizacja zajęć i zapisy

 • § 3

1.Kurs organizowany przez Pracownię prowadzony jest w cyklach rocznych od września do czerwca danego roku.

2.Osoba zgłaszając się jako uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencja kreatywna ToliToli z siedzibą w 43-300 Bielsko Biała; Piastowska 7/4, dla celów marketingowych z godnie z art. 23,24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz.926 z poź. zm.).

 • § 4

1.Uczestnik dokonuje zapisu na cały kurs z góry.

2.Aby zapisać się na zajęcia, wystarczy wysłać SMS pod nr tel 728 738 374 grupa „NA STUDIA” lub pod nr tel 730 065 676 grupa „KIDS” oraz „SENIOR” podać imię, nazwisko oraz klasę uczestnika. Dobrze jak taką informację poprzedzi rozmowa telefoniczna.

3.Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.

4.Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefoniczną, SMS pod nr tel 728 738 374 lub 730 065 676 nie później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca tj. do 10 każdego miesiąca

5.E-mail / SMS zawierający oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w kolejnym miesiącu powinien zawierać, krótką, 3-4 zdania informację zwrotną opisującą powód rezygnacji i opinię o dotychczasowym kursie.

6.Odbycie pierwszej lekcji nie jest równoznaczne z zapisem na cały rok i koniecznością opłaty za każdy miesiąc.

 • § 5

1.Program nauczania realizowany jest w ciągu jednego roku szkolnego.

2.W zależności od poziomu wiedzy uczestników Pracownia zastrzega możliwość szybszego zrealizowania programu szkolenia.

2.Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia przez uczestnika nauki w trakcie trwania kursu, uczestnik idzie swoim torem nauczania, według zasady praca w grupie podejście indywidualne.

 • § 5

1.Ewentualne nieobecności na zajęciach uczestnik powinien odrobić najpóźniej w następnym miesiącu.

2.Komunikacja pomiędzy Pracownią, a uczestnikami odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub poprzez grupę „BB kreski” na facebook'u.

3.Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do stałego przeglądania poczty elektronicznej oraz grupy na facebooku „BB kreski”. W razie zaniedbania tego obowiązku, nie może on zasłaniać się wobec Pracowni nieznajomością korespondencji otrzymanej tą drogą od Pracowni.

Opłaty

 • § 6

1.W związku z udziałem w kursie uczestnik ponosi opłaty na rzecz Pracowni.

2.Opłata za jeden miesiąc według opisu na stronie 

3.Uiszczenie powyższej opłaty uprawnia uczestnika do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach, które odbywają się wedługopisu na stronie.

 • § 7

1.Opłata powinna zostać uiszczona przez uczestnika do 10-ego w danym miesiącu przelewem na rachunek bankowy Pracowni lub gotówką w kasie.

2.Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości.

3.W szczególnych przypadkach – na wniosek uczestnika - Pracownia może rozłożyć należną opłatę na dwie raty lub ją obniżyć .

4.Dopuszczalne jest wniesienie opłaty za udział w całym rocznym kursie, z góry. 

 • § 8

1.Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie miesiąca nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.

2.Żądanie zwrotu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest możliwe wówczas, gdy na miejsce osoby rezygnującej zapisze się inny, wskazany przez nią uczestnik.

Dostępność Pracowni oraz informacje dodatkowe.

 • § 9

1.Pracownia jest dostępna w trakcie roku szkoleniowego, czyli od 1 września do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego w godzinach 10.00-21.00

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika prac samodzielnie w domu, zamiast w Pracowni. Wówczas uczestnik powinien wykonane przez siebie prace przedstawić w Pracowni celem ich korekty przez instruktora.

3.Co najmniej raz na 5-6 tygodni każdy z uczestników powinien przedstawić w Pracowni wszystkie wykonane przez siebie rysunki (w ramach Przeglądu).

4.Pracownia organizuje również plenery wakacyjne. Mogą w nich wziąć udział tylko ci uczestnicy, którzy uczestniczyli w zajęciach przynajmniej w trzech ostatnich miesiącach danego roku szkoleniowego.

5.Prace wykonane przez uczestników podczas zajęć lub przygotowane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni. Pracowni przysługuje prawo wykorzystywania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię.

6.Uczestnictwo w zajęciach w Pracowni nie gwarantuje dostania się na wybrany kierunek studiów.

7.Osoba, która uczęszcza na zajęcia minimum 3 miesiące na zajęcia w Pracowni , otrzymuje dostęp do PANELU UCZNIA na stronie www.pracowniakreska.pl , dotyczmy to grupy „NA STUDIA”

8.W przypadku , braku obecności na zajęciach w grupie „KIDS” uczestnik przy pomocy rodziców realizuje zadanie domowe, znajdujące się w PANELU UCZNIA na stronie www.pracowniakreska.pl .

9.Uczestnicy z grupy „NA STUDIA” sami wybierają dni kiedy  pasuje im przychodzić na zajęcia. Muszą tylko wypracować  ilość godz. dla nich przeznaczonych. Jeżeli ktoś zachorował lub nie było go z jakiegoś powodu na zajęciach , może tylko odpracować zaległe godziny z poprzedniego miesiąca w następnym miesiącu

 

Sprawy porządkowe

 • § 10

1.Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni.

2.Naruszenie powyższego obowiązku będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną uczestnika z tytułu szkody poniesionej przez Pracownię.

3.Zakazane jest palenie tytoniu, jak również spożywanie napojów alkoholowych (również piwa) w lokalu Pracowni oraz na korytarzach, klatce schodowej i w obrębie całego budynku, w którym mieści się Pracownia.

4.Każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z kawy i herbaty oraz z urządzeń kuchennych dostępnych w Pracowni, przy czym powinien pozostawić po sobie porządek (pozmywać naczynia i odłożyć je na miejsce itp.).

5.Korzystanie z lodówki jest możliwe.

6.Każdy uczestnik jest zobowiązany przestrzegać podstawowych zasad porządku (w szczególności: zakaz wyrzucania gum do żucia poza koszem na śmieci, obowiązek mycia kubków po sobie, odstawienie desek rysunkowych przy drzwiach głównych, konieczność segregacji śmieci poprzez ich wrzucanie do specjalnych pojemników, zakaz „wychodzenia na papierosa” w trakcie pobytu w Pracowni).

7.Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


Regulamin zwyczajowy - czyli uprasza się 

2.Zobowiązuję się do przynoszenia  prac domowych - ich ilość i częstotliwość zależna jest od możliwości czasowych

3.Płacić regularnie do 10-ego każdego miesiąca.

4.Nie palić papierosów w trakcie kursu -  jeżeli musisz rób to po zajęciach lub przed nimi

5Nie rzucaj petów na chodnik ale zawsze do jakiegoś kosza na śmieci

6.Zakupy żywnościowe proszę wykonywać przed wejściem na zajęcia. 

7.Myję po sobie kubek – możesz do woli robić sobie kawę i herbatę, możesz do woli korzystać z lodówki i piekarnika – ale zawsze po sobie zmywaj kubek, naczynia, sztućce

8.Wyrzucaj śmieci do kosza - segregując je na plastik,papier i szkło

9.SMS i maile zawsze podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem  - na maile i sms nie podpisane nie odpowiadamy. Tak samo nic nam nie mówi jak ktoś podpisze sms czy maila tylko imieniem 

11.Każdy wykonany rysunek podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datą wykonania

Obowiązkiem uczestnika w jest wyposażyć się w niezbędne przybory do rysowania czy malowania.

Grafika
Rysunek architektoniczny
Manual
Malarstwo
Grafika
Malarstwo
Rysunek architektoniczny
Manual
Rysunek artystyczny
MY TU - TY TU
Rysunek artystyczny
Slider
Slider
Jesteśmy praktykami architektury oraz sztuki dlatego odkryjemy w Was umiejętność kreatywnego myślenia,
poczucia estetyki powiązanego z zasadami konstrukcji perspektywicznej.
Jesteśmy praktykami architektury oraz sztuki
dlatego odkryjemy w Was umiejętność
kreatywnego myślenia, poczucia estetyki
powiązanego z zasadami konstrukcji
perspektywicznej.
12 powodów dlaczego warto uczyć się u nas
12 powodów dlaczego
warto uczyć się u nas
Dogodne godziny zajęć
Bonus - filmy instru.
Wysoka zdawalność
Doświadczenie od 1999 r.
Profesjonalni nauczyciele
Szeroki program zajęć
Dobra lokalizacja
Pozytywna atmosfera
System motywacji
Wsparcie na studiach
Dobra cena
Materiały pom. - SKRYPT
Slider

grupa NA STUDIA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej, w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepsze wsparcie w nauce rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Oczywiście przygotowujemy również uczniów na egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available

grupa NA STUDIA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej, w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepsze wsparcie w nauce rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Oczywiście przygotowujemy również uczniów na egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available

grupa NA STUDIA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej, w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepsze wsparcie w nauce rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Oczywiście przygotowujemy również uczniów na egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available

grupa NA STUDIA

Jesteśmy tym miejscem na mapie Bielska-Białej, w którym dokładnie pokażemy Ci jak iść drogą, która doprowadzi Cię do wymarzonych studiów o profilu architektonicznym lub artystycznym. Zapewniamy najlepsze wsparcie w nauce rysunku oraz malarstwa, gdzie krok po kroku poznasz najważniejsze zasady, którymi rządzi się ta techniki plastyczne. Oczywiście przygotowujemy również uczniów na egzaminy do Liceum Plastycznego.

Image is not available
Slider

PLAN ZAJĘĆ

Grupa "NA STUDIA" - Szkoła średnia -15 – 26 lat

Poniedziałek 16.00 – 20.00 – rysunk art./ malarstwo
Wtorek 15.00 - 18.00* - fotografia

Środa

18.45 - 19.45 - historia sztuki

Czwartek

16.00 – 20.00 – rysunk arch. oraz art../ grafika/ manual

Piątek

16.00 – 20.00 – rysunk arch. oraz art./ grafika/ manual

Sobota

9.00 – 13.00 – grafika/ manual / rysunek art.

9.00 – 12.00* - oprogramowanie 2D-3D

* - zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu

CENNIK (podstawowe zajęcia)

 

1 klasa

(szkoła średnia)

270 zł / miesiąc

4 zajęcia plastyczne po 4 h (16 h w miesiącu)

2 - 3 klasa

(szkoła średnia)

 290 zł / miesiąc

5 zajęć plastycznych po 4 h (20 h w miesiącu) 

4 - 5 klasa

(maturalna)

400 zł / miesiąc 

8 zajęć plastycznych po 4 h (32 h w miesiącu)

- 30 lat  klasa

(pomaturalna)

400 zł / miesiąc 

 8 zajęć plastycznych po 4 h (32 h w miesiącu) 

8 klasa podstawowa

(w tym przygotowania do liceum plastycznego)

270 zł / miesiąc

4 zajęcia plastyczne po 4 h (16 h w miesiącu)

Ponadto dla wszystkich grup (BEZ PAKIETU):

+ zniżka 43% wykłady z historii sztuki  (20 zł - 1h)

+ zniżka 33% kurs oprogramowanie 2D/3D (40 zł - 2h)

+ zniżka 40% kurs fotografii 2D/3D (60 zł - 3h)

Dodatkowe zajęcia plastyczne (4H)  - 50zł 

SUPER PAKIET (na studia)

 

1 klasa

(szkoła średnia)

SUPER PAKIET 500 zł / miesiąc (zajęcia plastyczne, historia sztuki, programy 2D/3D, fotografia)

2 - 3 klasa

(szkoła średnia)

SUPER PAKIET 520 zł / miesiąc (zajęcia plastyczne, historia sztuki, programy 2D/3D, fotografia) 

4 - 5 klasa

(maturalna)

SUPER PAKIET 630 zł / miesiąc (zajęcia plastyczne, historia sztuki, programy 2D/3D, fotografia) 

- 30 lat  klasa

(pomaturalna)

 SUPER PAKIET 630 zł / miesiąc (zajęcia plastyczne, historia sztuki, programy 2D/3D, fotografia)

do liceum plastycznego / hobbistycznie

(8 klasa podstawowa+pomaturalne)

SUPER PAKIET 500 zł / miesiąc (zajęcia plastyczne, historia sztuki, programy 2D/3D, fotografia) 

grupa KIDS

Nasza pracownia to miejsce poznania sztuki wszystkimi zmysłami, pobudzania i kreowania wyobraźni. Miejsce odpoczynku i refleksji. Również miejsce nauki przyjaznej dzieciom, która zachęca do tworzenia. Zapewniamy wsparcie w wyrażaniu siebie poprzez sztukę. Swobodne działanie, które wpływa nie tylko na uczucie radości ale również na wzmacnianiu pewności siebie.

Image is not available
PlayPause
Slider

PLAN ZAJĘĆ

Grupa "KIDS" - Szkoła podstawowa 7-14 lat

Poniedziałek 

15.45 - 18.15

Wtorek  

15.45 - 18.15

Środa 

15.45 - 18.15

Czwartek 15.45 - 18.15
Piątek 15.45 - 18.15

CENNIK (podstawowe zajęcia)

1 - 7 klasa

(szkoła.podstawowa)

250 zł / miesiąc

4 zajęcia plastyczne po 2,5 h (10 h w miesiącu)

( w razie braku obecności, wysyłamy zadanie on line do wykonania)

zajęcia odbywają się w pracowni na ul.11 Listopada 10/2

Ponadto dla  osób powyżej 13-ego roku życia (BEZPAKIETU):

+ zniżka 43% wykłady z historii sztuki  (20 zł - 1h)

+ zniżka 33% kurs oprogramowanie 2D/3D (40 zł - 2h)

+ zniżka 40% kurs fotografii 2D/3D (60 zł - 3h)

SUPER PAKIET (kids)

1 - 7 klasa

(szkoła.podstawowa)

SUPER PAKIET 480 zł / miesiąc (zajęcia plastyczne, historia sztuki, programy 2D/3D, fotografia)

od 13-ego roku życia

grupa SENSOPLASTYKA DLA NAJMŁODSZYCH

To przede wszystkim czas na wspieraniu samodzielności oraz kreatywności u najmłodszych dzieci. Najważniejsze rzeczy ,które wpływają na rozwój tych cech to przede wszystkim możliwość samodzielnego wyboru, mnogość faktur i kolorów oraz naturalne materiały. To dziecko decyduje, my jesteśmy tylko publicznością.

To przede wszystkim czas na wspieraniu samodzielności oraz kreatywności u najmłodszych dzieci. Najważniejsze rzeczy ,które wpływają na rozwój tych cech to przede wszystkim możliwość samodzielnego wyboru, mnogość faktur i kolorów oraz naturalne materiały. To dziecko decyduje, my jesteśmy tylko publicznością. Celem sensoplastyki jest pobudzenie wszystkich bodźców, nawet smaku, tak aby dziecko poczuło ten rodzaj sztuki całym sobą. Tutaj brudzenie jest legalne, wręcz nawet wskazane.

Image is not available
PlayPause
Slider

PLAN ZAJĘĆ

Grupa "SENSOPLASTYKA" Zajęcia dla najmłodszych 2-6 lat

Sobota 

10.00 - 11.00

11.30 - 12.30 

CENNIK

2 - 6 lat

140 zł / miesiąc

4 zajęcia  po 1 h (4 h w miesiącu)

lub 35 zł za każde zajęcia

grupa DLA DOROSŁYCH

Sztuka i Kreacja dla wszystkich ? Czemu nie! Zapewniamy najlepszy sposób spędzenia wolnego czasu- kreatywny. Taka forma odpoczynku pomaga w cofnięciu się skutków długotrwałego stresu i lęków. Ma również znaczący wpływ na obniżenie ryzyka demencji i nie tylko. Sztuka pomaga też w stymulowaniu i wzmacnianiu komórek nerwowych. Wniosek jest jeden- twórzmy sztukę w każdym wieku.

Image is not available
PlayPause
Slider

PLAN ZAJĘĆ

Grupa "DLA DOROSŁYCH"  30 lat +

Czwartek

10.00 - 12.30

CENNIK

Dla Dorosłych  30 lat +

 260 zł 

za każde 4 zajęcia  po 2,5 h

kreska HISTORIA SZTUKI

Praktyka musi iść w parze z teorią a zwłaszcza tą historyczną. Zajęcia z historii sztuki prowadzone są dla osób, które myślą o tym przedmiocie na maturze oraz dla wszystkich tych , którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Image is not available
PlayPause
Slider

kreska PROGRAMY 2D / 3D

Bez nowoczesnej technologii, świat stanąłbym w miejscu . A jak realizacja nowoczesnych koncepcji to tylko na bazie programów , w których powstają nasze projekty. Dlatego mamy dla Was specjalną ofertę aby realizować wszelkie swoje pomysły.

Image is not available
PlayPause
Slider

kreska FOTOGRAFIA

Zapraszamy na jedyny tego typu kurs fotografii w Bielsku Białej. Chcesz urozmaicić swoją teczkę na ASP lub podnieś swoje umiejętności w robieniu i obróbce zdjęć? Jeśli tak , to jesteś w dobrym miejscu. Zacznij działać.
NOWOŚĆ! RUSZAMY OD 2-ego LUTEGO, ZAPISY TRWAJĄ

Image is not available
PlayPause
Slider

 

 

DODATKOWO DLA STARSZYCH ,MŁODSZYCH ORAZ NAJMŁODSZYCH

 którzy chcą uczestniczyć tylko w zajęciach:

(dla osób od 13 ego roku życia)

Wtorek* 16.00 - 19.00 - kurs fotografii 100 zł za każde 1 zajęcia po 3h

Środa

18.45 - 19.45 - wykłady z historii sztuki

35 zł za każde 1 zajęcia po 1h

Sobota*

9.00 – 12.00 - kurs oprogramowania 2D / 3D 

90 zł za każde 1 zajęcia po 3h

* - zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu

previous arrow
next arrow
Slider
POŁKOLONIE ZIMOWE
 
Za nami cudnie kreatywny tydzień. Pełny emocji i kolorów.
Przez te siedem dni, różnymi technikami, zagłębialiśmy się w kolory i emocje z nimi związane. Naszą pracę oparliśmy o koło emocji- każdego dnia jeden kolor i uczucia z nim związane.
Pierwszego dnia skupiliśmy się na naszym wnętrzu- emocjach, które najczęściej nam towarzyszą i za pomocą różnych kolorów stworzyliśmy abstrakcyjny obraz "Ja".
Dzień drugi to kolor czerwony i jego odcienie. Inspiracją stał
19-01-2021
POŁKOLONIE ze sztuką
 
Uwaga, uwaga to były super kreatywne wakacje!A jak wakacje, to tylko w podróży. dlatego zaprosiliśmy was na artystyczną podróż dookoła świata. Wspaniałe kraje i ich artyści w 10 dni. Poznaliśmy techniki rękodzielnicze, malarskie i rysunkowe. Doświadczyliśmy i zainspirowaliśmy się sztuką z najdalszych rejonów świata. Warunki
11-09-2020
WOŚP w Krupskim Młynie
 
Początek stycznia każdego roku od wielu lat to FINAŁ WOŚP. Tym razem zostaliśmy poproszeni o pomoc przy organizacji warsztatów dla dzieci . Realizacją zajęła się Justyna Janiszewska. Tym razem wraz ze sztabem WOŚP w Krupskim Młynie. Było kolorowo i wesoło. Wiatr wiał nam w żagle.

12-01-2020
„Zawód architekt” w I LO im M. Kopernika w Bielsku Białej
 
W listopadzie 2019 Krzysztof Janiszewski w ramach projektu „rozmowy o zawodach” został zaproszony do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Bielsku aby opowiedzieć o zawodzie jakim jest ARCHIETKT. On natomiast jako członek bielskiego oddziału SARP (Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polski) zaprosił nowo wybranego prezesa Marcia Zubera. Dobre spotkanie z młodymi, niezdecydowanymi ludźmi. Liceum to czas wyborów. Kierunek w którym pójdziemy w dużej mierze zadecyduje co
30-10-2019
Warsztaty architektoniczne "Matematyka w sztuce" w Brzeszczach
 
W październiku 2019 roku mieliśmy miłą okazję prowadzić warsztaty dla dzieci w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Realizacją projektu zajęła się Justyna Janiszewska, która popodziwiała jednodniowe zajęcia o ciekawej tematyce „ Matematyka w sztuce”. Wystarczy ją odkryć, zrozumieć i zastosować. Dzieciom i ich rodzicom się to udało. Brawo.Od projektu do realizacji. Więcej info na
19-10-2019
3 warsztaty „Formy przestrzenne” SLOT ART FESTIWAL

Sentyment do SLOT ART sprzed lat pozostał i jak tylko nadarzyła się okazja oraz pojawiło się światełko w postaci wolnego czasu, nie mogło obyć się bez uczestnictwa w tym wspaniałym festiwalu. Po raz kolejny raz propozycja warsztatu „Formy przestrzenne „ została przez SLOT doceniona. Realizacja odbyła się podczas 5 dniowego lipcowego eventu w Lubiążu koło Wrocławia w dawnym Klasztorze
20-07-2019
Realizacja projektu unijnego w Raciborzu

Na początku kwietnia 2019 Agencja kreatywna ToliToli, reprezentująca biuro architektoniczne VIDOOKI.PL została zaproszona do przetargu, związanego z realizacja projektu unijnego w Technikum Wielobranżowym w Raciborzu, który dotyczył projektowania ogrodów oraz oprogramowania 2D/3D z nim związanego. Przetarg zakończy się sukcesem a realizacją projektu zajęła się Justyna Janiszewska. W zajęciach wzięło udział kilkanaście
18-06-2019
"Orzeł czy reszka? Zaczęło się od Mieszka" na PolakPotrafi.pl

Rok 2018 była bardzo owocny dla Justyny Janiszewskiej, jej praca dyplomowa znalazła uznanie wśród społeczności PolakPotrafi.pl (platforma croundfingowa ) Finałem tego przedsięwzięcia jest książka „Orzeł czy reszka , zaczęło się od Mieszka”, gdzie oprawę graficzna zaprojektowała Justyna
25-12-2018
2 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL

To co się wdarzyło w poprzenim roku na festiwalu SLOT ART FESTIWAL wywarło na Krzysztofie Janszewskim wielkie pozytywne wrażenie. Amosfera, ilość atrakcji, wszech obecna kreatywnść oraz uśmiech na twarzach uczestników to był bodziec aby po raz drugi raz z rzędu tam się pojawić jako prowadzący
18-07-2015
1 warsztaty „Formy przestrzenne" SLOT ART FESTIWAL

W kwietniu 2014 roku Krzysztof Janiszewski bierze udział w ogólnopolskim konkursie na przeprowadznie wartszatów podczas jednego z największych , najstaszych oraz najpiękniejzych festiwali w Polsce "SLOT ART FESTIWAL. Jego propozycja warsztatów "Formy przestrzenne" spotyka się z pozytywnym przyjęciem , czego efektem jest udział jako prowadzący nauczyciel i jednocześnie współorganizator
19-07-2014
Wernisaż wystawy URBAN THERMAL Częstochowa

Krzysztof Janiszewski (Jankynabis - Janeky), pomimo pracy w swojej szkole rysunku, działalności charytatywnej w projekcie Zdolniacha w szkołach” sam tworzył różne rodzaju instalacje oraz obrazy. Finałem tego był wernisaż wystawy „Urban Thermal” , który miał miejsce w klubie Hormon w Częstochowie. Wystawa trwała 2 tygodnie
13-02-2013
Zdolniacha.pl III Edycja

W 2012 roku staruje III Edycja „Zdolniachy w szkołach” , jest to jednocześnie ostatnia edycja tego projektu. Mimo jeszcze większego zainteresowania szkół oraz partnerów niż w II Edycji, ze względu na trudności techniczne oraz finansowe, projekt musiał zostać zamknięty. W ciągu 3 lat zostało przeprowadzona inicjatywa , która wielu młodym osobom dała możliwość dodatkowe rozwoju pozaszkolnego.
14-09-2012
WOŚP w Częstochowie
 
II Edycja „Zdolniachy w szkołach” trwa a jeden z tematów prac konkursowych , zwiany był z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Z pośród nadesłanych prac , grono jury złożone z częstochowskich artystów, wybrało najlepsze z każdej kategorii wiekowej. Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców odbyło się podczas finału WOŚP w Częstochowa na głównej scenie.
Serdecznie gratulujemy
14-01-2012
Realizacja projektu unijnego WIELUŃ
 
W sierpniu 2011 roku firma Krzysztofa Janiszewskiego została zaproszona do udział w przetargu na realizację projektu unijnego dla Technikum Budowlanego w Wieluniu, który zakończył się wygraną. Realizacja przebiegała w bardzo miłej i kreatywnej atmosferze. Szkole dziękujemy za zaufanie.
 
 
 
13-10-2011
Zdolniacha.pl II Edycja
 
Po I Edycji „Zdolniacha w szkołach” zakończonej pełnym sukcesem , przyszedł czas na rozpoczęcie II Edycji. Platforma konkursowa Zdolniacha.pl poszerzyła się o nowe funkcjonalności oraz szatę graficzną. Do projektu dołączyło wiele nowych szkół, partnerów, sponsorów oraz patronów. Pobity został rekord w wartości rozdanych nagród z I Edycji a finał czyli wernisaż miał miejsce w galerii częstochowskiej. Po raz drugi WIELKI sukces.
 
01-09-2011
Zdolniacha.pl I Edycja
 
W 2009 roku nastąpił ogólnoświatowy kryzys gospodarczy a jago następstwem była olbrzymia recesja w jaka popadła Irlandia. Głównym motorem napędowym Irlandii jest sektor budowlany, w którym pracę straciła olbrzymia ilość pracowników. Dla Krzysztof Janiszewskiego był to znak aby wracać do kraju, do Polski , gdzie postawił założyć własną praktykę zawodową, związaną z architekturą oraz szkołą rysunku architektonicznego archiCel. W międzyczasie w tworzył się nowy pomysł, które początki
01-09-2010
previous arrow
next arrow
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

mgr inż. arch. Krzysztof Janiszewski

mgr sztuki inż. arch. kraj. Justyna Janiszewska

mgr sztuki Martyna Stefaniak

mgr inż. arch. Tomasz Hejnowicz

Zespół

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available

mgr sztuki Bogna Świerkot

mgr sztuki Monika Pytel

student IV roku Grafiki Mateusz Chmiel

mgr sztuki Katarzyna Hańczak

studentka III roku Arch. Zuzanna Matuszna

Slider
Prace autorskie K. J.
Slider